ON THE FINDING OF THE PANTIKAPAION OBOL ON THE EARLY MEDIEVAL HILLFORT OF SHESTOVYTSYA

  • Кирило Мизгін
  • Степан Степаненко
  • Юрій Ситий
Keywords: Key words: Shestovytsya hill fort, Early Medieval Period, Pantikapaion obol, Milograd Culture, Early Iron Age

Abstract

Анотація
Публікується монета Боспорського царства, виявлена під час розкопок на ранньосередньовічному  городищі біля с. Шестовиця Чернігівської області. Дана монета – обол, викарбуваний у Пантікапеї в період правління боспорського царя Перісада II, орієнтовно між 275 і 245 рр. до н.е. (Тип Анохін 133). Найімовірніше, потрапляння оболу у цей регіон пов’язане зі старожитностями милоградської культури раннього залізного віку, які відомі на городищі (милоградська культура). У процесі будівництва фортифікаційних споруд у XII-XIII ст. він міг потрапити з нижніх шарів до ранньосередньовічного шару. В якості альтернативної гіпотези висувається припущення, що монета могла бути взята як сувенір під час одного з торгівельно-військових походів місцевих дружин на територію Північного Причорномор’я.

References

1. Андрощук Ф. О. Нормани і слов’яни у Подесенні: Моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя. Київ: Товариство археології та антропології, 1999. 140 с.

2. Анохин В. А. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка, 1986. 223 с.

3. Бейдин Г. В., Григорьянц М. Н. Связи племен скифо-сарматского времени Левобережной Украины с Северным Причерноморьем по нумизматическим данным. Древности. Вып. 9. Харьков, 2010. С. 156-165.

4. Бліфельд Д. І. Дослідження в с. Шестовиця. Археологічні пам’ятки УРСР. T. ІІІ. Київ, 1952. C. 123-131.

5. Волков В. Находки древнейших монет в Смоленской области. Материалы XXXI международной студенческой археолого-этнологической конференции “Древности СреднеЗападной России и сопредельных территорий” (21-23 мая 2016 года). Брянск, 2016. C. 8-16.

6. Граков Б. Н. Каменское городище на Днепре. Материалы и исследования по археологии СССР. Вып. 36. Москва: издательство Академии наук СССР, 1954. 238 с.

7. Жигола В. С. Новітні дослідження
напольного валу городища Коровель. Археологія. № 4. Київ, 2014. С. 117-125.

8. Коваленко В. Шестовиця – табір слов’ян і вікінгів на Десні. Село над Десною: Збірник статей і матеріалів. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2009. C. 11-94.

9. Лошенков М. И. Городища милоградской культуры на территории Беларуси. Минск: МФЦП, 2011. 408 с.

10. Моця О., Жигола В., Коваленко В., Луценко Р., Сита Л., Ситий Ю. Звіт про археологічні дослідження на городищі в ур. Коровель біля с. Шестовиця Чернігівської області у 2012 р.

11. Мызгин К. В. Римские монеты в позднейших контекстах на территории Восточной Европы. Нумизматические чтения Отела нумизматики Государственного исторического музея 2014 года. Москва, 2014. С. 9-13. Науковий архів Інституту археології НАН України (м. Київ). Справа 2012/5.

12. Рассадин С. Е. Милоградская культура: ареал, хронология, этнос. Минск: ГНУ “Институт истории НАН Беларуси”, 2005. 106 c.

13. Сидарoвич В. С. Находки монет античной Греции на территории Беларуси. Сборник тезисов сообщений XVІ Всероссийской Нумизматической конференции (18-23 апреля 2011 г., г.  Санкт-Петербург). Санкт-Петербург, 2011. С. 25-27.

14. Скороход В. Торгівельний інвентар Х – початку ХІ ст. з Шестовицького археологічного комплексу. Ніжинська старовина. Вип. 10 (13). Ніжин, 2010. С.144–150.

15. Скороход В. Просторова структура Шестовицького aрхеологічного комплексу в урочищі Коровель в кінці ІХ – на початку ХІ ст.: aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук: спец. 07.00.04. Київ, 2011. 20 с.

16. Скорый С., Зимовец Р. К проблеме товарно-денежных отношений у населения 16. Восточноевропейской Лесостепи в скифскую эпоху. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Cерія: Історичні науки. Актуальні проблеми археології та історії раннього залізного віку. Bип. 216. Кіровоград, 2014. С. 141-156.

17. Сытый Ю. Н., Скороход В. Н. Застройка городища Коровель на начальном этапе его существования. Слов’яни і Русь: Археологія та історія. Збірка праць на пошану Петра Петровича Толочка з нагоди його 75 річчя. Київ, 2013. С. 305-313.

18. Фатеев О. В. Боспорский след на скифских переправах через Днепр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 41. Київ, 2014. С. 365-368.

19. Androshchuk F. The Vikings in the east. The Viking World. London, New York, 2008. P. 517-542

20. Bogucki M., Dymowski А., Śnieżko G. The common people and material relics of Antiquity. The afterlife of ancient coins in the territory of present-day Poland in the medieval and modern period. Studies in Ancient Art and Civilization. Vol. 21. Krakow, 2017. P. 275-294.

21. Mielczarek M. Ancient Greek Coins Found in Central, Eastern and Northern Europe. Bibliotheca Antiqua. Vol. XXI. Wrocław: Ossolineum, 1989. 202 p.

22. Mikołajczyk A. Antyczne monety w znaleziskach nowożytnych. Biuletyn Numizmatyczny. Vol. 5 (103). Warszawa, 1975. S. 81-82.

23. The History of Leo the Deacon: Byzantine military expansion in the tenth century; editors A.M.M. Talbot, D.F. Sullivan. Dumbarton Oaks, 2005. 264 p.

24. Zadnikov S.A. Greek coins in the territory of the forest-steppe Scythia. Abstracts of International workshop: “Money on the Margins Coinage, Forms and Strategies of Intercultural Commerce on the Black Sea Shore in the Classical and Hellenistic Eras” (June 22-18, 2017, Zichron Yaakov). Zichron Yaakov, 2017. P.16.

Author Biographies

Кирило Мизгін

dr Kyrylo Myzgin
scientific adjunct of Institute of Archaeology
University of Warsaw
Warsaw, Poland

Степан Степаненко

Stepan Stepanenko
PhD student of École pratique des hautes études
Université de recherche Paris Sciences et Lettres
Paris, France

Юрій Ситий

Yurii Sytyi
Senior Researcher
Taras Shevchenko’s Chernihiv National
Pedagogical University
Chernihiv, Ukraine

Published
2018-12-28
How to Cite
Мизгін, К., Степаненко, С., & Ситий, Ю. (2018). ON THE FINDING OF THE PANTIKAPAION OBOL ON THE EARLY MEDIEVAL HILLFORT OF SHESTOVYTSYA. The Ukrainian Numismatic Annual, (2), 15-26. https://doi.org/10.31470/2616-6275-2018-2-15-26