(1)
Potyl’chak, O. Aset of Coins of the XVII Centuryfrom Lytvynivka (Vyshorod District, Kyiv Region). UNA 2017, 108-121.